Author Archives: admin

ประชาสัมพันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 20)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประชาสัมพันธ์โครงการ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการช่วงเช้า : กำหนดการช่วงบ่าย

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 19)

กำหนดการครั้งต่อไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ ขั้นตอนการกรอกรหัสเครือข่ายนนทรีและกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ดูที่นี่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 19)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment