Monthly Archives: กรกฎาคม 2012

ตารางเรียนประจำสัปดาห์ 28-29 ก.ค.55

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

สำหรับนิสิต รุ่น 12 กลุ่ม 1

นิสิตโครงการฯ รุ่น 12 กลุ่ม 1 ท่านใดที่บัตรนิสิตลงวันหมดอายุไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งชื่อหรือมาติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ ภายใน 21 กรกฎาคม 2555 ด้วยค่ะ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

กำหนดวันชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนิสิตรุ่น 12 กลุ่ม 2

ประจำภาคต้น 2555 ระหว่างวันที่ 14 – 31 กรกฎาคม 2555 สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ รายละเอียดการชำระเงินกลุ่ม 2

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

กำหนดวันทำบัตรสำหรับนิสิตรุ่น 12 กลุ่ม 2

กำหนดวันทำบัตรนิสิต  สำหรับนิสิตรุ่น 12 กลุ่ม 2 ภายในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 15.00 น. โดยให้นิสิตมารับใบรายงานตัวที่โครงการฯ และนำไปทำบัตรนิสิตที่ตึกบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8 (ชาย : เชิ๊ตสีสุภาพแขนยาวผูกไท หญิง: เสื้อสีสุภาพมีปก) ส่วนท่านใดที่ยังกรอกข้อมูลรายงานตัวไม่ครบและนำเอกสารมาไม่ครบ ขอให้มาดำเนินการภายในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางประจำสัปดาห์ 21-22 ก.ค. 55

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

กำหนดวันกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ กลุ่ม 2

ประกาศ สำหรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ กลุ่มที่ 2 ขอให้กรอกข้อมูลประวัติทางอินเทอร์เน็ตและขอ Account nontri ผ่านเว็บ www.grad.ku.ac.th ภายในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 55 โดยนิสิตสามารถตรวจสอบรหัสประจำตัวนิสิตได้ที่ ID_XE66_รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษากลุ่ม2, คำแนะนำการกรอกข้อมูล, เอกสารประกอบการรายงานตัว (สำหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษา) New ให้ส่งที่เจ้าหน้าที่โครงการฯ ภายในวันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2555

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางเรียนประจำสัปดาห์ 14-15 ก.ค.55

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment