กำหนดวันกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ กลุ่ม 2

 ประกาศ
สำหรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ กลุ่มที่ 2
ขอให้กรอกข้อมูลประวัติทางอินเทอร์เน็ตและขอ Account nontri

ผ่านเว็บ www.grad.ku.ac.th

ภายในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 55

โดยนิสิตสามารถตรวจสอบรหัสประจำตัวนิสิตได้ที่
 ID_XE66_รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษากลุ่ม2, คำแนะนำการกรอกข้อมูล,
 เอกสารประกอบการรายงานตัว (สำหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษา) New
ให้ส่งที่เจ้าหน้าที่โครงการฯ ภายในวันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2555
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น