ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือจากนิสิต
ให้เข้าประเมินการสอนในวิชาที่เปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2556
ผ่านระบบเครือข่าย https://eassess.ku.ac.th ในวันนี้
เพื่อให้การเรียนการสอนทุกรายวิชาเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น