ประกาศรายชื่อผู้สัมภาษณ์นิสิตใหม่ ปี 2558

ผู้สมัครที่มีรายชื่อให้ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ส่งให้เจ้าหน้าที่ใครงการฯ ในวันที่มาสัมภาษณ์ดังกล่าวดังนี้
1. ใบสมัครบัณฑิตวิทยาลัย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่)
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชาย ใส่สูทผูกเน็คไทและหญิงใส่เสื้อมีปกสุภาพเรียบร้อยเท่านั้น)
3. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น