ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ขั้นตอนการรายงานตัว
1. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ขอให้ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
จำนวนเงิน 47,790 บาท โดยโอนเข้าบัญชี เลขที่ 069-2511207
 ชื่อ "โครงการปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ"
 ธ.ทหารไทย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใน 29 มิ.ย. - 4 ก.ค. 58
2. นำหลักฐานการโอน "ใบนำฝาก" และเอกสารการรายงานตัวจำนวน 2 ชุด (นิสิตสามารถเข้าไปดูรายละเอียด
และกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่(กรอกให้ครบทุกหัวข้อ)ได้ที่เว็บ http://www.grad.ku.ac.th/app58_2/form_student.php 
ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 58 พร้อมทั้งแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัวดูรายละเอียดที่นี่) 
มาส่งในวันรายงานตัวคือ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องโครงการฯ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ ชั้น 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น