การรับเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชา วิศวกรรมความปลอดภัย รหัสสาขาวิชา XE66

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัย)

แผนการเรียน แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ : 1. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม

2. ผู้สมัครสามารถเข้าเรียนได้เต็มเวลาตลอดหลักสูตร (ไม่ต่ำกว่า 80%)

จำนวนที่จะรับ 40 คน (แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 30 คน และแผน ข จำนวน 10 คน)

ค่าสมัคร คนละ 500 บาท โดยให้โอนเข้าเลขที่บัญชี 069-2-23373-7 ชื่อบัญชี “โครงการปริญญาโทเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยภาคพิเศษ” ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียบร้อยแล้วและนำใบนำฝาก (payin) มายื่นพร้อมกับใบสมัคร

วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เปิดรับสมัครทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หลักฐานการสมัคร

1. ดาว์นโหลดแบบฟอร์มการรับสมัคร คลิ๊กที่นี่ >> regis63

2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ชายใส่เสื้อเชิ๊ตสีสุภาพและหญิงใส่เสื้อมีปกสุภาพเรียบร้อยเท่านั้น)

3. สำเนาปริญญาบัตร

4. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ (หากเป็นปริญญาตรีต่อเนื่องให้นำวุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรีก่อนหน้ามาประกอบด้วย) *ต้องระบุวันจบการศึกษาแล้วเท่านั้น

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ *ยังไม่หมดอายุ

7. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ (วศ.ม.3) หรือ หนังสือรับรองจากบริษัท

8. หนังสือรับรอง (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา) จำนวน 1 ฉบับ (วศ.ม.4)

9. ใบรับรองแพทย์

10. หัวข้อวิจัยที่สนใจนำมาทำเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ (กรอกแบบฟอร์มในชุดใบสมัคร)

สำหรับสำเนาเอกสารให้เขียนคำว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมเซ็นชื่อกำกับด้วยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากหน้าเว็บไซต์โครงการฯ

สถานที่รับสมัคร โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9 ชั้น 8) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 0-2797-0999  ต่อ 1633-1634  หรือ http://www.safety.eng.ku.ac.th/

วัน-เวลาเรียน วันเสาร์    เวลา 09.00 – 19.30 น.  วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี ประมาณ 200,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายสามารถดาวน์โหลด แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ได้ที่นี่

ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี

ภาคเรียนที่ 1 ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม และ  ภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม

การสอบ : วิชาที่สอบข้อเขียนเป็นความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์, ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรมทั่วไป