สถานทีติดต่อ

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.02-797-0999 ต่อ 1633-4 โทรสาร. 02-797-0997

เว็บไซต์โครงการฯ : www.safety.eng.ku.ac.th

Comments are closed.