หลักสูตร กข

รายละเอียดหลักสูตร (ปรับปรุง ปี 2559)

1.  ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

Master of Engineering Program in Safety Engineering

2.  ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วิศวกรรมความปลอดภัย)

ชื่อย่อ   :  วศ.ม.  (วิศวกรรมความปลอดภัย)

ชื่อเต็ม  :  Master of Engineering  (Safety Engineering)

ชื่อย่อ   :  M.Eng.  (Safety Engineering)

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์   และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1 ปรัชญา

ความเสี่ยงคือต้นกำเนิดของอันตรายและความไม่ปลอดภัย ดังนั้นการป้องกันย่อมสำคัญกว่าการแก้ไข

4.2 ความสำคัญ

ในโลกที่มีการใช้เทคโนโลยีที่มีการซับซ้อนมากขึ้น อันตรายและผลกระทบจากผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการวิเคราะห์และออกแบบระบบการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง และความรุนแรงจากเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จึงได้จัดทำหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 จวบจนปัจจุบันได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและกระแสความต้องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพลังงานทดแทน ทำให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเห็นว่าสมควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ดังกล่าว และภายใต้ปรัชญาข้างต้น

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.3.1  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัยของประเทศ

4.3.2  เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบการป้องกันความปลอดภัยทางวิศวกรรมภายใต้สภาพการทำงานของประเทศ

4.3.3  เพื่อตอบสนองและจัดเตรียมบุคลากรรองรับต่อมาตรฐานสากลและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

4.3.4  เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่

หลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัย (ปรับปรุง59) [ภาษาไทย]

Master of Engineering Program in Safety Engineering [English]


Comments are closed.