Monthly Archives: พฤษภาคม 2013

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1

ประกาศผลสอบประมวลความรอบรู้ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน ให้มาสอบครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556 นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อและตารางสอบได้ที่นี่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

กำหนดการวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (รุ่นที 13) ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 -12.00 น. ห้อง 9201 อาคาร 9 ชั้น 2 สามารถดูกำหนดการปฐมนิเทศ56ได้ที่นี่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

กำหนดการสอบประมวลความรอบรู้สำหรับนิสิตรุ่นที่ 10-11

กำหนดการสอบประมวลความรอบรู้ สำหรับนิสิตโครงการฯรุ่นที่ 10 และ รุ่นที่ 11 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 -16.00 น. ห้อง 9806 อาคาร 9 ชั้น 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตสามารถเข้าไปดู ตารางสอบ และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ ได้ที่นี่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment