Monthly Archives: กันยายน 2013

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 25 มกราคม 2557  สมัครด้วยตนเอง ที่โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย  อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร9) ชั้น 8  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดการรับสมัครสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.safety.eng.ku.ac.th/?page_id=1631

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือจากนิสิต ให้เข้าประเมินการสอนในวิชาที่เปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบเครือข่าย https://eassess.ku.ac.th ในวันนี้ เพื่อให้การเรียนการสอนทุกรายวิชาเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางเรียนประจำสัปดาห์ 28-29 ก.ย.56

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางเรียนประจำสัปดาห์21-22 ก.ย.56

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่่ 15 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ ขอให้นิสิตแก้ไขสาขาวิชาที่ผิดในวันที่สอบ ตอนลงชื่อเข้าสอบด้วย ในวันสอบให้นำบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวนิสิต,ดินสอ2B,ยางลบ,ปากกา มาด้วย

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

แจ้งเพื่อทราบ

ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการคืนเงินสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ให้กับนิสิตรุ่นที่ 12 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ สำหรับนิสิตที่ให้เลขที่บัญชีต่างจังหวัด จะถูกหักค่าธรรมเนียมการโอนจากธนาคาร 30 บาท

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางประจำสัปดาห์ 14-15 ก.ย.56

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment