Monthly Archives: มิถุนายน 2015

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ขั้นตอนการรายงานตัว 1. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ขอให้ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  จำนวนเงิน 47,790 บาท โดยโอนเข้าบัญชี เลขที่ 069-2511207 ชื่อ “โครงการปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ”  ธ.ทหารไทย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใน 29 มิ.ย. – 4 ก.ค. 58 2. นำหลักฐานการโอน “ใบนำฝาก” และเอกสารการรายงานตัวจำนวน 2 ชุด (นิสิตสามารถเข้าไปดูรายละเอียด และกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่(กรอกให้ครบทุกหัวข้อ)ได้ที่เว็บ http://www.grad.ku.ac.th/app58_2/form_student.php  ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. – 5 ก.ค. 58 พร้อมทั้งแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัวดูรายละเอียดที่นี่)  มาส่งในวันรายงานตัวคือ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558

เนื่องด้วยขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการขอรหัสนิสิตใหม่ จึงไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตามกำหนดการได้ (27 มิถุนายน 2558) จึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อไปเป็น วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ทางโครงการฯ ต้องขออภัยทุกท่านในความล่าช้า

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตรุ่น 13 และ รุ่น 14

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากนิสิตรุ่นที่ 13 และรุ่นที่ 14 กรอกแบบสอบถามประเมินรายวิชาตามลิงค์ด้านล่างให้ครบถ้วน ภายใน 22 มิถุนายน 58 เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป รายวิชาดังนี้ 01216511, 01216512, 01216513, 01216514, 01216521, 01216522, 01216552, 01216553, 01216523,  01216531, 01216534, 01216551,01216554, 01216555, 01216562, 01216591, 01216595, 01216597, 01216599, 01453551,  ทั้งนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านในการให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้สัมภาษณ์นิสิตใหม่ ปี 2558

ผู้สมัครที่มีรายชื่อให้ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ส่งให้เจ้าหน้าที่ใครงการฯ ในวันที่มาสัมภาษณ์ดังกล่าวดังนี้ 1. ใบสมัครบัณฑิตวิทยาลัย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่) 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชาย ใส่สูทผูกเน็คไทและหญิงใส่เสื้อมีปกสุภาพเรียบร้อยเท่านั้น) 3. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) 5. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment