การรับเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชา วิศวกรรมความปลอดภัย รหัสสาขาวิชา XE66

1. เข้าเว็บไซต์เพื่อกรอกรายละเอียดการรับสมัครออนไลน์ที่นี่ (โปรดเตรียมเอกสารสำหรับอัพโหลดให้ครบก่อนเข้ากรอกใบสมัคร)

2. รูปถ่าย (Upload ในระบบกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB (รูปแบบ jpeg) ให้เป็นรูปหน้าตรงชุดสุภาพ สวมเสื้อที่สุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ หรือหมวก และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

3. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน/เดือน/ปี ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

* กรณีผู้สมัครที่สำเร็จปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสำเนาใบคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงาน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

6. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (โดยให้โอนเข้าบัญชีโครงการฯ)

7. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ (บส.วศ.ม.3)(ดาวน์โหลดที่นี่) หรือ หนังสือรับรองจากบริษัท

8. หนังสือรับรอง (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์โดยผ่านความเห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษา) จำนวน 1 ฉบับ (บส.วศ.ม.4)(ดาวน์โหลดที่นี่)

9. หัวข้อวิจัยที่สนใจนำมาทำเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ โดยให้กรอกในแบบฟอร์มที่ทางโครงการ จัดทำขึ้น (บส.วศ.ม.5)(ดาวน์โหลดที่นี่)

** เอกสาร ข้อ 3 ถึง 5 ให้เขียนคำว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมเซ็นชื่อกำกับ ก่อนอัพโหลดไฟล์ในระบบรับสมัคร

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัย)

แผนการเรียน : แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ :

1. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม

2. ผู้สมัครสามารถเข้าเรียนได้เต็มเวลาตลอดหลักสูตร (ไม่ต่ำกว่า 80%)

จำนวนที่จะรับ : 40 คน (แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 20 คน และแผน ข จำนวน 20 คน)

ค่าสมัคร : คนละ 500 บาท โดยให้โอนเข้าเลขที่บัญชี 069-2-23373-7 ชื่อบัญชี “โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ” ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนำใบนำฝาก (pay-in) อัพโหลดในระบบกรอกใบสมัคร

วันที่รับสมัคร : 1 ธันวาคม 2566 – 30 เมษายน 2567

การกรอกเอกสารและหลักฐานประกอบในการสมัคร (สำหรับอัพโหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์ pdf)

** เอกสาร ข้อ 6 ถึง 9 ให้ส่งไฟล์ pdf ในช่องเอกสารอื่นๆ (โดยข้อ 8 หรือข้อ 9 ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

<<ดาว์นโหลดขั้นตอนการกรอกใบสมัคร คลิ๊กที่นี่>>

สถานที่ติดต่อ :โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9 ชั้น 8) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2797-0999  ต่อ 1633-1634  หรือ http://www.safety.eng.ku.ac.th/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เมล์ : safetyxe66@gmail.com

วัน-เวลาเรียน : วันเสาร์ เวลา 09.00 – 19.30 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี ประมาณ 200,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายสามารถดาวน์โหลด : ได้ที่นี่ แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข

ะยะเวลาการศึกษา : 2 ปี

ภาคเรียนที่ 1 ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม และ  ภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม

การสอบ : สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร :

หมายเหตุ หากผู้สมัครท่านใดที่ได้ดำเนินการกรอกรายละเอียดการสมัครเรียนแล้วเกิดขัดข้อง โดยที่ยังไม่ได้ยืนยันหน้าสุดท้าย และต้องการเข้ากรอกรายละเอียดเพิ่มเติม โดยให้เข้าไปที่หน้าลิงค์ https://mis.grad.ku.ac.th/application/th และดำเนินการตามภาพด้านล่าง