สถานทีติดต่อ

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Graduate Program in Safety Engineering
Faculty of EngineeringKasetsart University
50 Ngamwongwan Rd. ChatuchakBangkok, Thailand 10900
โทร.02-797-0999 ต่อ 1633-4 โทรสาร. 02-797-0997
เว็บไซต์โครงการฯ : www.safety.eng.ku.ac.th

Comments are closed.