วิทยานิพนธ์

เกี่ยวกับโครงการ
* การดำเนินการยื่นสอบสำหรับแผน ก
* ขั้นตอนการเตรียมตัวสอบ(TH)
* ตัวอย่างเล่มวิทยานิพนธ์(เฉพาะนิสิต59 ลงมา) word, Pdf
* แบบฟอร์มโครงการวิทยานิพนธ์ word, Pdf
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย
* ขั้นตอนดำเนินการผ่านบัณฑิตวิทยาลัย
* การทำโครงการวิทยานิพนธ์
* กำหนดการสอบปากเปล่าครั้งสุดท้าย การส่งเล่มและการขอจบการศึกษา
สำหรับนิสิตที่มีรหัสก่อนปี 56
* คำแนะนำในการยื่นคำร้องขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
* แบบฟอร์มสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (บว.07)
 วิทยานิพนธ์
* แยกตามรุ่น
*แยกตามปีการศึกษา
*แยกตามสาขาวิชา

2 Responses to วิทยานิพนธ์

  1. Pingback: ฝากประชาสัมพันธ์ |

  2. Pingback: ประชาสัมพันธ์ |