การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS)

เกี่ยวกับโครงการ

* ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับแผน ข ปีการศึกษา 2559

ขั้นตอนการเตรียมตัวสอบ (IS)

ตัวอย่างโครงร่างและรูปเล่มศึกษาค้นคว้าอิสระ

* ตัวอย่างโครงร่างศึกษาค้นคว้าอิสระ Pdf, word

* ตัวอย่างรูปเล่มศึกษาค้นคว้าอิสระ Pdf, Word

แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

* แบบตรวจฟอร์มโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) SE01

* คำร้องขออนุมัติโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ SE02

* คำร้องขอสอบปากเปล่าการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)SE03

* แบบตรวจฟอร์มรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) SE04

เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข ประจำปี 2559

* เอกสารและหลักฐานประกอบการขอจบการศึกษา แผน ข

เอกสารประกอบการสำเร็จการศึก

- ใบรับรองความถูกต้องของข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระ

- ระบบใบขอจบการศึกษา

- การส่งไฟล์และหน้าปกกล่องซีดีการศึกษาค้นคว้าอิสระ

- อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดทำรูปเล่มและซีดีการศึกษาค้นคว้าอิสระ