ความเป็นมา

อุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารขนาดต่าง ๆ เป็นมหันตภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามมา

อุบัติภัยเหล่านี้สามารถถูกทำให้ลดลงได้หากผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยอย่างถูกต้อง และได้นำไปรับใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้วิศวกรและผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและอาคารขนาดต่าง ๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจจะศึกษาวิชาการทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัยได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัยแต่ละด้านได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในบรรยากาศการทำงานของสังคมไทย คณะฯ จึงพิจารณาเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอยู่แล้วสามารถเข้าศึกษาต่อได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด สาธารณชนและประเทศชาติโดยรวม

******

Comments are closed.