หลักสูตร กข

รายละเอียดหลักสูตร (ปรับปรุง ปี 2564)

1.  ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

Master of Engineering Program in Safety Engineering

2.  ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วิศวกรรมความปลอดภัย)

ชื่อย่อ   :  วศ.ม.  (วิศวกรรมความปลอดภัย)

ชื่อเต็ม  :  Master of Engineering  (Safety Engineering)

ชื่อย่อ   :  M.Eng.  (Safety Engineering)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ข            ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์   และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1 ปรัชญา

ความเสี่ยงคือต้นกำเนิดของอันตรายและความไม่ปลอดภัย ดังนั้นการป้องกันย่อมสำคัญกว่าการแก้ไข

4.2 ความสำคัญ

อันตรายเป็นสิ่งแฝงอยู่ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ฝุ่น ควัน อันตรายจากโรคระบาดชนิดใหม่ อันตรายจากการใช้เทคโนโลยี อันตรายจากการใช้เครือข่ายชุมชนออนไลน์ อันตรายเหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยการสร้างจิตสำนึกให้มนุษย์ตระหนักถึง ความปลอดภัย ร่วมกับการออกแบบสร้างระบบที่มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นวิศวกรด้านความปลอดภัยจึงมีความสำคัญ มีบทบาทด้านการออกแบบระบบ กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ เครื่องจักร โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม ร่วมกับการวิเคราะห์ ประเมินสภาพการที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ และสร้างความตระหนักถึง ความปลอดภัย ให้กับผู้อื่นด้วย

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.3.1  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัย มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมิน หาสาเหตุของการเกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน สภาพการที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย และใช้หลักการทางวิศวกรรมความปลอดภัยในการป้องกัน และแก้ไข

4.3.2  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม

4.3.3  เพื่อส่งเสริมงานวิจัยด้านวิศวกรรมความปลอดภัยของประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่

หลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัย (ปรับปรุง64) [ภาษาไทย]

Master of Engineering Program in Safety Engineering [English]


Comments are closed.